فنی و مهندسی

القا چیست القائیدگی چگونه است

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
زمان مطالعه: 20 دقیقه
1 نفر دوست داشته!
0 نفر نظر دادن
القا چیست القائیدگی چگونه است

القاء و القاییدگی

شار مغناطیسی:

تعداد خطوط میدان گذرنده از یک سطح مشخص(A) را شار مغناطیسی عبوری از ان سطح گویند.

اگر میدان مغناطیسی یکنواخت باشد:

قانون گاوس چیست؟

برای یک میدان مغناطیسی و سطح ثابت داریم:

اما در برخی مواقع شار میتواند متغیر باشد. این تغییر می‌تواند بر اساس تغییر در مساحت سطح حلقه جریان یا تغییر در میدان مغناطیسی باشد. در این حالت شار کل حاصل جمع تک تک المان‌های شار کوچک است:

 

قانون القای فارادی:

القاء یعنی اثر از راه دور. در اینجا القا، مغناطیسی یعنی ایجاد یک اختلاف پتانسیل الکتریکی (نیروی محرکه القایی) بدون تماس و با میدان مغناطیسی. اگر یک آهنربا را به یک پیچه یا حلقه رسانا نزدیک کنیم، در آن حلقه جریانی ایجاد می‌شود. این جریان می‌تواند یک نیروی محرکه القایی (ولتاژ) تولید کند:

در این حالت نیروی محرکه القایی (ε) برابر با تغییرات شار مغناطیسی بر زمان است.

انواع میدان های مغناطیسی

قانون لنز:

جهت جریان تولیدی همواره به سمتی است که مخالف تغییرات (کاهش یا افزایش) شار مغناطیسی باشد.

رابطه نیروی محرکه القایی و میدان الکتریکی القایی:

القاگر یا همان سلف وسیله‌ای است که می‌تواند در میدان مغناطیسی معینی را در ناحیهای از فضا ایجاد کند.

القاییدگی:

میزان القا شدن توسط یک میدان مغناطیسی با بزرگی میدان و مساحت آن رابطه مستقیم و با جریانی که می‌سازد رابطه عکی دارد.L ضریب القایی بر حسب هانریبرابر است با:

خودالقایی:

اگر جریان الکتریکی در یک پیچه با زمان تغییر کند، یک نیروی محرکه توسط خودشدر خود پیچه ایجاد می‌شود که برابر است با:

انرژی مغناطیسی:

انرژی ذخیره شده در یک القاگر:

میدان های مغناطیسی ناشی از جریان

القای متقابل:

هر گاه دو پیچه مغناطیسی نزدیک هم باشند، تغییر جریان در یکی در دیگری نیز نیروی محرکه‌ای ایجاد می‌کند.

M  ضریب القای متقابل برحسب هانری.


کپسول آموزشی فیزیک۲

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟