فنی و مهندسی

قانون گاوس در فیزیک ۲

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
زمان مطالعه: 14 دقیقه
4 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
قانون گاوس در فیزیک ۲

قانون گاوس

مفهوم شار الکتریکی

  • تعداد خطوطمیدان الکتریکی که از یک سطح مشخصی عبور میکنند.
  • سطح میتواند باز یا بسته باشد. اگر سطح باز باشد، شار کلی که از آن سطح یا صفحه عبور میکند را میتوان محاسبه کرد و اگر سطح بسته باشد می‌توان شار خالص را محاسبه نمود.

رابطه کلی شار الکتریکی کل بصورت ذیل است:

شار الکتریکی

که در آنE میدان الکتریکی وA سطحی است که از آن میدان الکتریکی خارج می‌شود.

 

قانون گاوس:

روشی برای محاسبهمیدان الکتریکی است در صورتی که هندسه ما دارایتقارنباشد.

میدان الکتریکی چیست؟

قانون گاوس

بار الکتریکی که در داخل سطح گاوسین است (qin) می‌تواندتوزیع خطی، سطحی یا حجمی داشته باشد. توزیع‌ها به ترتیب گفته‌شده و به صورت زیر است.

بار الکتریکی در داخل سطح گاوسین

 

سطح گاوسین:

سطحی است فرضی (کروی، استوانه ای، مکعب بسته و ...) و بسته از هر جهت که تمام یا بخشی از بار الکتریکی موجود در فضا را پوشش می‌دهد.

سطح گاوسین

 

میدان الکتریکی ثابت در راستای عمود بر سطح گاوسین به راحتی از انتگرال خارج می‌شود.

نکته1: از این فصل در فصول دیگرفیزیک 2 بسیار استفاده می‌شود.

نکته2: دقت شود که تنها در مسایلی کهتقارن هندسی مشخصی موجود است، از قانون گاوس استفاده می‌شود. برای اشکالی مانند صفحه های لبه‌دار، چند وجهی، دیسک‌های باردار و نیمکره از قانون گاوسنمی‌توان استفاده کرد.

اگر احساس میکنین که هنوز کامل متوجه نشدین پیشنهاد میکنیم که ازکپسول آموزشی فیزیک۲ ما استفاده کنین

 

 

 

 

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟