لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مفاهیم اولیه

ویدیو
استاتیک
فنی‌ومهندسی
استاتیک

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

6 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در استاتیک

بخش رایگان

بخش دوم:
سیستم‌های نیرو

6 ویدیو

بخش سوم:
تعادل

2 ویدیو

بخش چهارم:
سازه‌ها

2 ویدیو

بخش پنجم:
بار‌های گسترده

10 ویدیو

بخش ششم:
اصطکاک

2 ویدیو

بخش هفتم:
کار مجازی

2 ویدیو

بخش هشتم:
ممان اینرسی

3 ویدیو