لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ساختار (بخش دوم)

ویدیو

مبانی برنامه‌نویسی سی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌و‌مهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

کیانوش عباسی

کیانوش عباسی

6 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌و‌مهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

کیانوش عباسی

کیانوش عباسی

6 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو