لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ساختار (بخش اول)

ویدیو

مبانی برنامه‌نویسی سی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌و‌مهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

6 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌و‌مهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

6 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو