لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

اشاره گرها (بخش دوم)

ویدیو

مبانی برنامه‌نویسی سی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌ومهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

کیانوش عباسی

کیانوش عباسی

6 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در برنامه‌نویسی

بخش رایگان

بخش دوم:
شرط (if)

2 ویدیو

بخش سوم:
حلقه (while)

2 ویدیو

بخش چهارم:
حلقه (for)

3 ویدیو

بخش پنجم:
توابع

2 ویدیو

بخش ششم:
آرایه‌ها

3 ویدیو

بخش هفتم:
اشاره‌گرها و آرایه‌ها

4 ویدیو

بخش هشتم:
رشته

2 ویدیو

بخش نهم:
ساختار

2 ویدیو

بخش دهم:
کار با فایل

2 ویدیو