لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

اشاره گرها (بخش اول)

ویدیو

مبانی برنامه‌نویسی سی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو