لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

گشتاور

ویدیو

فیزیک عمومی 1

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

فیزیک عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
فیزیک عمومی 1

8 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

تو این ویدیو با حل چندتا مثال از مدل سوالات متداول مربوط به گشتاور (دوران حاصل از نیرو که کمیتیه برداری) مثل قرقره و سطح شیب دار و... مولفه های خواسته شده توی این سوالات مثل شتاب، کشش ریسمان، سرعت اجسام و ... رو بدست بیارین.

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو