لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

قوانین نیوتن - بخش دوم

ویدیو
دینامیک
فنی‌ومهندسی
دینامیک

امین یارمحمدی

امین یارمحمدی

6 ساعت

۳۲۹,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمه

بخش رایگان

بخش دوم:
حرکت‌شناسی (سینماتیک) یک بعدی

2 ویدیو

بخش سوم:
حرکت‌شناسی (سینماتیک) دوبعدی

6 ویدیو

بخش چهارم:
نیروشناسی (سینتیک)

8 ویدیو

بخش پنجم:
حرکت جسم صلب

7 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما