لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

قوانین نیوتن - بخش اول

ویدیو
دینامیک
فنی‌ومهندسی
دینامیک

امین یارمحمدی

امین یارمحمدی

6 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

قوانین نیوتن

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمه

بخش رایگان

بخش دوم:
حرکت‌شناسی (سینماتیک) یک بعدی

2 ویدیو

بخش سوم:
حرکت‌شناسی (سینماتیک) دوبعدی

6 ویدیو

بخش چهارم:
نیروشناسی (سینتیک)

8 ویدیو

بخش پنجم:
حرکت جسم صلب

7 ویدیو