لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

روش های تهیه آلدهید و کتون

ویدیو

شیمی آلی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

شیمی آلی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی آلی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

10 ساعت

۹۹,۰۰۰

۵۸,۹۰۰ تومان

شیمی آلی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی آلی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

10 ساعت

۹۹,۰۰۰

۵۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه

بخش رایگان

بخش دوم:
آلکان‌ها

5 ویدیو

بخش سوم:
شیمی فضایی

2 ویدیو

بخش چهارم:
آلکیل هالید‌ها

4 ویدیو

بخش پنجم:
آلکن‌ها و دیمرها

4 ویدیو

بخش ششم:
الکل‌ها و اترها

3 ویدیو

۱

معرفی الکل ها

آزمونک :22 دقیقه
۳

اتر و اپوکسید

آزمونک :24 دقیقه
بخش هفتم:
آلکین‌ها

1 ویدیو

۱

آلکین

آزمونک :20 دقیقه
بخش هشتم:
بنزن و واکنش‌های جانشین الکترون دوستی

2 ویدیو

بخش نهم:
آلدهید‌ها و کتون‌ها

4 ویدیو

بخش دهم:
اسید کربوکسیلیک و مشتقات

2 ویدیو

بخش یازدهم:
آمین‌ها

2 ویدیو

۲

واکنش های آمین ها

آزمونک :12 دقیقه