لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

GFR و آنتروتانسین و آلدوسترون

ویدیو

فیزیولوژی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیولوژی
علوم پزشکی
فیزیولوژی

علیرضا برزگری

علیرضا برزگری

18 ساعت

۴۰۰,۰۰۰

۲۶۳,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
فیزیولوژی عمومی و سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
قلب

12 ویدیو

بخش سوم:
کلیه و مایعات بدن

4 ویدیو

بخش چهارم:
سلول‌های خونی و انعقاد

2 ویدیو

بخش پنجم:
سیستم تنفسی

6 ویدیو

بخش ششم:
نوروفیزیولوژی

11 ویدیو

بخش هفتم:
دستگاه گوارش

5 ویدیو

بخش هشتم:
غدد و دستگاه درون‌ریز

7 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما