لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ایزومری آلکان ها (بخش اول)

ویدیو
شیمی پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی پایه دانشگاهی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

18 ساعت

۹۹,۹۰۰ تومان

شیمی پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی پایه دانشگاهی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

18 ساعت

۹۹,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

بخش رایگان

۵ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۴ ویدیو

۳ ویدیو

۱ ویدیو

۲ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو