لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

فشار هیدرواستاتیک بر صفحه تخت

ویدیو

استاتیک

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

استاتیک
فنی‌و‌مهندسی
استاتیک

6 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

استاتیک
فنی‌و‌مهندسی
استاتیک

6 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

6

7

8

9

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۱۰ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو