لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

تنظیم فشار و رفلکس‌های عروقی

ویدیو

فیزیولوژی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

فیزیولوژی
علوم پزشکی
فیزیولوژی

علیرضا برزگری

علیرضا برزگری

17 ساعت

۱۶۵,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی
علوم پزشکی
فیزیولوژی

علیرضا برزگری

علیرضا برزگری

17 ساعت

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

9

10

11

12

محتوای دوره

بخش رایگان

۱۲ ویدیو

۴ ویدیو

۲ ویدیو

۶ ویدیو

۱۱ ویدیو

۵ ویدیو

۷ ویدیو