لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

سوختگی و آسیب پرتوهای یونیزان

ویدیو

پاتولوژی عمومی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پاتولوژی عمومی
علوم پزشکی
پاتولوژی عمومی

شقایق ناصر رنجبر

شقایق ناصر رنجبر

7 ساعت

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
آزار، مرگ سلول و سازگاری

بخش رایگان

۱

سازگاری سلولی

آزمونک :15 دقیقه
۲

آسیب سلول

آزمونک :16 دقیقه
۳

آپوپتوز

آزمونک :10 دقیقه
۴

نکروز

آزمونک :12 دقیقه
۵

کلسیفیکاسیون

آزمونک :6 دقیقه
بخش دوم:
التهاب

9 ویدیو

۱

مقدمه و التهاب حاد

آزمونک :14 دقیقه
۴

مدیاتور های التهاب

آزمونک :10 دقیقه
۶

کموتاکسی

آزمونک :8 دقیقه
۷

آماس مزمن

آزمونک :13 دقیقه
۹

ترمیم

آزمونک :13 دقیقه
بخش سوم:
اختلالات همودینامیک، ترومبوز و شوک

5 ویدیو

۱

ادم

آزمونک :11 دقیقه
۲

پرخونی و احتقان

آزمونک :6 دقیقه
۳

هموستاز و خونریزی

آزمونک :15 دقیقه
۴

ترومبوز

آزمونک :8 دقیقه
۵

آمبولی و شوک

آزمونک :10 دقیقه
بخش چهارم:
ایمنی

5 ویدیو

۱

سلول های ایمنی

آزمونک :9 دقیقه
۲

افزایش حساسیت

آزمونک :14 دقیقه
۳

بیماری های خود ایمنی

آزمونک :15 دقیقه
۴

رد پیوند و نقص ایمنی

آزمونک :10 دقیقه
۵

آمیلوئیدوز

آزمونک :6 دقیقه
بخش پنجم:
نئوپلازی

5 ویدیو

۲

متاستاز

آزمونک :9 دقیقه
۳

بدخیمی

آزمونک :11 دقیقه
۴

ژن های موثر در بدخیمی

آزمونک :16 دقیقه
بخش ششم:
ژنتیک

3 ویدیو

بخش هفتم:
بیمار‌ی‌های کودکان

1 ویدیو

۱

بیماری های کودکان

آزمونک :10 دقیقه
بخش هشتم:
بیماری‌های عفونی

1 ویدیو

۱

بیماری های عفونی

آزمونک :13 دقیقه
بخش نهم:
تغذیه و بیماری‌های محیطی

3 ویدیو