لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

مشتق گیری ضمنی

ویدیو

ریاضی عمومی 2

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ریاضی عمومی 2
فنی‌ومهندسی
ریاضی عمومی 2

محمد رجبی

محمد رجبی

11 ساعت

۵۴۹,۰۰۰

۳۸۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
حد و پیوستگی

بخش رایگان

بخش دوم:
مشتق‌گیری

4 ویدیو

بخش سوم:
نقاط بحرانی

3 ویدیو

بخش چهارم:
رویه‌ها و خم‌ها

3 ویدیو

بخش پنجم:
انتگرال دوگانه

3 ویدیو

بخش ششم:
انتگرال سه‌گانه

4 ویدیو

بخش هفتم:
انتگرال خم

4 ویدیو

بخش هشتم:
انتگرال سطح

5 ویدیو

بخش نهم:
فضاهای خطی

6 ویدیو

بخش دهم:
تبدیلات خطی

3 ویدیو

بخش یازدهم:
مقادیر ویژه و بردار‌های ویژه

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما