لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

محمد رجبی

فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

1224 یادگیرنده

65 میکروآموزش

امتیاز 4.5 از 152 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه تهران

رﺗﺒﻪ ۲۸ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎعی

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺤﺾ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

مؤلف 4 کتاب ریاضی شامل: - ریاضی عمومی1 (کامل‌ترین کتاب ریاضی عمومی1 نوشته‌شده به زبان فارسی با حدود 1100 صفحه) - ریاضی عمومی1 (ویژه دانشجویان دانشگاه تهران) - ریاضی عمومی1 (ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - ریاضی عمومی1 (پرسش و پاسخ‌های میان‌ت

سابقۀ 6 سال تدریس‌یاری دروس ریاضی عمومی1 و 2، معادلات دیفرانسیل، تحقیق در عملیات1 و اقتصاد عمومی1 در دانشگاه تهران

تدریس‌یار دروس آمار و احتمال مهندسی و مبانی احتمال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزاری کلاس‌های جمع‌بندی ریاضی عمومی1 و 2 در دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس