لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

اصطکاک

ویدیو

استاتیک

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

استاتیک
فنی‌ومهندسی
استاتیک

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

6 ساعت

۴۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در استاتیک

بخش رایگان

بخش دوم:
سیستم‌های نیرو

6 ویدیو

بخش سوم:
تعادل

2 ویدیو

بخش چهارم:
سازه‌ها

2 ویدیو

بخش پنجم:
بار‌های گسترده

10 ویدیو

بخش ششم:
اصطکاک

2 ویدیو

۱

اصطکاک

آزمونک :15 دقیقه
۲

اصطکاک و گوه

آزمونک :4 دقیقه
بخش هفتم:
کار مجازی

2 ویدیو

بخش هشتم:
ممان اینرسی

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما