لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

گرفتن خروجی

ویدیو

پریمیر (Premiere)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

پریمیر (Premiere)
نرم‌افزاری
پریمیر (Premiere)

4 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پریمیر (Premiere)
نرم‌افزاری
پریمیر (Premiere)

4 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو