لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

کوپل

ویدیو

استاتیک

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

استاتیک
فنی‌ومهندسی
استاتیک

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

6 ساعت

۴۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در استاتیک

بخش رایگان

بخش دوم:
سیستم‌های نیرو

6 ویدیو

۱

نیرو‌های دو بعدی

آزمونک :12 دقیقه
۲

نیروهای سه بعدی

آزمونک :10 دقیقه
۳

گشتاور دو بعدی

آزمونک :16 دقیقه
۴

گشتاور سه بعدی

آزمونک :8 دقیقه
۵

کوپل

آزمونک :7 دقیقه
بخش سوم:
تعادل

2 ویدیو

بخش چهارم:
سازه‌ها

2 ویدیو

بخش پنجم:
بار‌های گسترده

10 ویدیو

بخش ششم:
اصطکاک

2 ویدیو

بخش هفتم:
کار مجازی

2 ویدیو

بخش هشتم:
ممان اینرسی

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما