لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

کوپل

ویدیو

استاتیک

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

استاتیک
فنی‌و‌مهندسی
استاتیک

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

6 ساعت

۵۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

استاتیک
فنی‌و‌مهندسی
استاتیک

زهرا رمضانی

زهرا رمضانی

6 ساعت

۵۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۱۰ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو