لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

هدایت کنندگی استخلاف ها و واکنش های آلکیل بنزن ها

ویدیو

شیمی پایه دانشگاهی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

شیمی پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی پایه دانشگاهی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

18 ساعت

۱۳۹,۰۰۰ تومان

شیمی پایه دانشگاهی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی پایه دانشگاهی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

18 ساعت

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمه‌ای بر نظریه اتمی

بخش رایگان

بخش دوم:
شیمی گرمایی

2 ویدیو

بخش سوم:
ساختار الکترونی اتم‌ها

2 ویدیو

بخش چهارم:
پیوند یونی و کووالانسی

2 ویدیو

بخش پنجم:
شکل هندسی مولکول‌ها

2 ویدیو

بخش ششم:
گاز‌ها

2 ویدیو

بخش هفتم:
مایعات و جامدات

3 ویدیو

بخش هشتم:
محلول‌ها

3 ویدیو

بخش نهم:
سینتیک

3 ویدیو

بخش دهم:
تعادل

2 ویدیو

بخش یازدهم:
آمین‌ها

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
الکتروشیمی

2 ویدیو

بخش سیزدهم:
مفاهیم اولیه در شیمی آلی

بخش رایگان

بخش چهاردهم:
آلکان‌ها

5 ویدیو

بخش پانزدهم:
شیمی فضایی

2 ویدیو

بخش شانزدهم:
آلکیل هالید‌ها

4 ویدیو

بخش هفدهم:
آلکن‌ها و دیمرها

4 ویدیو

بخش هجدهم:
الکل‌ها و اترها

3 ویدیو

بخش نوزدهم:
آلکین‌ها

1 ویدیو

۱

آلکین

20 دقیقه
بخش بیستم:
بنزن و واکنش‌های جانشین الکترون دوستی

2 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
آلدهید‌ها و کتون‌ها

4 ویدیو

بخش بیست‌ودوم:
اسید کربوکسیلیک و مشتقات

2 ویدیو