لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

مفاهیم آلکان ها

ویدیو
شیمی آلی
فنی‌ومهندسی
شیمی آلی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

10 ساعت

۱۹۸,۰۰۰

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه

بخش رایگان

بخش دوم:
آلکان‌ها

5 ویدیو

بخش سوم:
شیمی فضایی

2 ویدیو

بخش چهارم:
آلکیل هالید‌ها

4 ویدیو

بخش پنجم:
آلکن‌ها و دیمرها

4 ویدیو

بخش ششم:
الکل‌ها و اترها

3 ویدیو

۱

معرفی الکل ها

آزمونک :22 دقیقه
۳

اتر و اپوکسید

آزمونک :24 دقیقه
بخش هفتم:
آلکین‌ها

1 ویدیو

۱

آلکین

آزمونک :20 دقیقه
بخش هشتم:
بنزن و واکنش‌های جانشین الکترون دوستی

2 ویدیو

بخش نهم:
آلدهید‌ها و کتون‌ها

4 ویدیو

بخش دهم:
اسید کربوکسیلیک و مشتقات

2 ویدیو

بخش یازدهم:
آمین‌ها

2 ویدیو

۲

واکنش های آمین ها

آزمونک :12 دقیقه