لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

نمادهای اتمی

ویدیو
شیمی عمومی
فنی‌ومهندسی
شیمی عمومی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

8 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمه‌ای بر نظریه اتمی

بخش رایگان

۲

نمادهای اتمی

آزمونک :20 دقیقه
بخش دوم:
شیمی گرمایی

2 ویدیو

بخش سوم:
ساختار الکترونی اتم‌ها

2 ویدیو

بخش چهارم:
پیوند یونی و کووالانسی

2 ویدیو

بخش پنجم:
شکل هندسی مولکول‌ها

2 ویدیو

بخش ششم:
گاز‌ها

2 ویدیو

بخش هفتم:
مایعات و جامدات

3 ویدیو

بخش هشتم:
محلول‌ها

3 ویدیو

بخش نهم:
سینتیک

3 ویدیو

بخش دهم:
تعادل

2 ویدیو

بخش یازدهم:
الکتروشیمی

2 ویدیو