لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

اجزای تشکیل دهنده اتم

ویدیو
شیمی عمومی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی عمومی

8 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

شیمی عمومی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی عمومی

8 ساعت

۵۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو