لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

اجزای تشکیل دهنده اتم

ویدیو
شیمی پایه دانشگاهی
فنی‌ومهندسی
شیمی پایه دانشگاهی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

18 ساعت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمه‌ای بر نظریه اتمی

بخش رایگان

بخش دوم:
شیمی گرمایی

2 ویدیو

بخش سوم:
ساختار الکترونی اتم‌ها

2 ویدیو

بخش چهارم:
پیوند یونی و کووالانسی

2 ویدیو

بخش پنجم:
شکل هندسی مولکول‌ها

2 ویدیو

بخش ششم:
گاز‌ها

2 ویدیو

بخش هفتم:
مایعات و جامدات

3 ویدیو

بخش هشتم:
محلول‌ها

3 ویدیو

بخش نهم:
سینتیک

3 ویدیو

بخش دهم:
تعادل

2 ویدیو

بخش یازدهم:
آمین‌ها

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
الکتروشیمی

2 ویدیو

بخش سیزدهم:
مفاهیم اولیه در شیمی آلی

بخش رایگان

بخش چهاردهم:
آلکان‌ها

5 ویدیو

بخش پانزدهم:
شیمی فضایی

2 ویدیو

بخش شانزدهم:
آلکیل هالید‌ها

4 ویدیو

بخش هفدهم:
آلکن‌ها و دیمرها

4 ویدیو

بخش هجدهم:
الکل‌ها و اترها

3 ویدیو

بخش نوزدهم:
آلکین‌ها

1 ویدیو

بخش بیستم:
بنزن و واکنش‌های جانشین الکترون دوستی

2 ویدیو

بخش بیست‌ویکم:
آلدهید‌ها و کتون‌ها

4 ویدیو

بخش بیست‌ودوم:
اسید کربوکسیلیک و مشتقات

2 ویدیو