لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

Viscerocranium

ویدیو

آناتومی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

 آناتومی
علوم پزشکی
آناتومی

علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی

10 ساعت

۴۲۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
اندام تحتانی

بخش رایگان

بخش دوم:
اندام فوقانی

5 ویدیو

بخش سوم:
لگن

5 ویدیو

بخش چهارم:
شکم

5 ویدیو

بخش پنجم:
توراکس

4 ویدیو

بخش ششم:
سر و گردن

9 ویدیو

۱

Neurocranium

آزمونک :16 دقیقه
۲

Viscerocranium

آزمونک :10 دقیقه
۵

چشم و گوش

20 دقیقه
۶

دهان و بینی

آزمونک :18 دقیقه
۷

حلق و حنجره

آزمونک :14 دقیقه
۸

اعصاب (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۹

اعصاب (بخش دوم)

آزمونک :8 دقیقه
بخش هفتم:
نوروآناتومی

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما