لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

واکنش ‌های آلکن ها (بخش دوم)

ویدیو

شیمی آلی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

شیمی آلی
فنی‌ومهندسی
شیمی آلی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

10 ساعت

۲۹۹,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه

بخش رایگان

بخش دوم:
آلکان‌ها

5 ویدیو

بخش سوم:
شیمی فضایی

2 ویدیو

بخش چهارم:
آلکیل هالید‌ها

4 ویدیو

بخش پنجم:
آلکن‌ها و دیمرها

4 ویدیو

بخش ششم:
الکل‌ها و اترها

3 ویدیو

بخش هفتم:
آلکین‌ها

1 ویدیو

بخش هشتم:
بنزن و واکنش‌های جانشین الکترون دوستی

2 ویدیو

بخش نهم:
آلدهید‌ها و کتون‌ها

4 ویدیو

بخش دهم:
اسید کربوکسیلیک و مشتقات

2 ویدیو

بخش یازدهم:
آمین‌ها

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما