لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

سری‌ها و برخی خواص آن‌ها

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

امیر ساکی

امیر ساکی

9 ساعت

۴۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

توی این ویدیو چه خبره؟

در این بخش، با مبحث سری‌ها از طریق فرم کلی نوشتاری اون به زبان ریاضی، آشنا میشید. در ادامه به مفاهیم سری همگرای مطلق، مشروط، سری توانی، شعاع و بازه همگرایی اون و مشق‌گیری و انتگرال‌گیری از سری‌های توانی اشاره کردیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو