لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

جواب یک معادله حول یک نقطه منفرد منظم (بخش اول)

ویدیو

معادلات دیفرانسیل

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل
فنی‌و‌مهندسی
معادلات دیفرانسیل

9 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

5

6

7

8

آزمونک:

توی این ویدیو چه خبره؟

در این ویدئو، به توضیح فرمول فروبنیوس، تحلیل حالات ریشه‌های معادله اون و جواب عمومی هر یک از اون‌ها پرداختیم.

محتوای دوره

بخش رایگان

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۷ ویدیو

۵ ویدیو

۸ ویدیو