لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ریسک فاکتور های ژنتیکی و برخی بیماری ها

ویدیو

ایمونولوژی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ایمونولوژی
علوم پزشکی
ایمونولوژی

سید حسین  سراجی

سید حسین سراجی

8 ساعت

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمات ایمونولوژی

بخش رایگان

۲

ایمنی اکتسابی

آزمونک :12 دقیقه
بخش دوم:
اجزای سیستم ایمنی

3 ویدیو

۱

سلول های ایمنی

آزمونک :15 دقیقه
۲

بافت های لنفاوی

آزمونک :15 دقیقه
۳

طحال – پوست – مخاطی

آزمونک :9 دقیقه
بخش سوم:
آنتی بادی ها و آنتی ژن ها

7 ویدیو

بخش چهارم:
ایمنی ذاتی

6 ویدیو

۵

MHC

آزمونک :15 دقیقه
۶

کمپلمان

آزمونک :15 دقیقه
بخش پنجم:
لنفوسیت های B و T

3 ویدیو

بخش ششم:
سایتوکاین

1 ویدیو

۱

کلیات سایتوکاین ها

آزمونک :15 دقیقه
بخش هفتم:
تولرانس ایمنی

2 ویدیو

بخش هشتم:
ایمنی مخاطی

1 ویدیو

۱

ایمنی مخاطی

آزمونک :19 دقیقه
بخش نهم:
ازدیاد حساسیت

2 ویدیو

بخش دهم:
واکسیناسیون

2 ویدیو

بخش یازدهم:
بیماری های خود ایمنی

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
ایمنوهماتولوژی

4 ویدیو

بخش سیزدهم:
نقص ایمنی

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
ایمنولوژي تومور

2 ویدیو

بخش پانزدهم:
میکروارگانیسم ها

3 ویدیو