لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

نمایش‌های قطبی و نمایش یک عدد مختلط

ویدیو
ریاضی عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
ریاضی عمومی 1

10 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

ریاضی عمومی 1
فنی‌و‌مهندسی
ریاضی عمومی 1

10 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۵ ویدیو

۸ ویدیو

۶ ویدیو

۴ ویدیو

۱۰ ویدیو