لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

رابطه پارسیوال در سری فوریه و محاسبه سریهای عددی از سری فوریه

ویدیو
ریاضی مهندسی
فنی‌ومهندسی
ریاضی مهندسی

محمد مهدی نظری

محمد مهدی نظری

11 ساعت

۵۲۹,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

3

4

5

6

محتوای دوره

بخش اول:
سری فوریه

بخش رایگان

بخش دوم:
انتگرال و تبدیل فوریه

4 ویدیو

بخش سوم:
توابع مختلط

8 ویدیو

بخش چهارم:
نگاشت توابع مختلط

3 ویدیو

بخش پنجم:
انتگرال مختلط

10 ویدیو

بخش ششم:
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

7 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما