لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

فرایند التهاب - بخش اول

ویدیو

درسنامه ایمونولوژی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

درسنامه ایمونولوژی
علوم پزشکی
درسنامه ایمونولوژی

سید حسین  سراجی

سید حسین سراجی

8 ساعت

۳۱۴,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
مقدمات ایمونولوژی

بخش رایگان

بخش دوم:
اجزای سیستم ایمنی

3 ویدیو

بخش سوم:
آنتی بادی ها و آنتی ژن ها

7 ویدیو

بخش چهارم:
ایمنی ذاتی

6 ویدیو

۵

MHC

آزمونک :15 دقیقه
۶

کمپلمان

آزمونک :15 دقیقه
بخش پنجم:
لنفوسیت های B و T

3 ویدیو

بخش ششم:
سایتوکاین

1 ویدیو

بخش هفتم:
تولرانس ایمنی

2 ویدیو

بخش هشتم:
ایمنی مخاطی

1 ویدیو

بخش نهم:
ازدیاد حساسیت

2 ویدیو

بخش دهم:
واکسیناسیون

2 ویدیو

بخش یازدهم:
بیماری های خود ایمنی

2 ویدیو

بخش دوازدهم:
ایمنوهماتولوژی

4 ویدیو

بخش سیزدهم:
نقص ایمنی

3 ویدیو

بخش چهاردهم:
ایمنولوژي تومور

2 ویدیو

بخش پانزدهم:
میکروارگانیسم ها

3 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما