لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ترفندهای مهم و کاربردی

ویدیو

اکسل (Excel)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

اکسل (Excel)
نرم‌افزاری
اکسل (Excel)

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

اکسل (Excel)
نرم‌افزاری
اکسل (Excel)

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو