لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

معدۀ ساده و مرکب و معدۀ طیور

ویدیو

بافت‌شناسی 2 (دامپزشکی)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

بافت‌شناسی 2 (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی 2 (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

3 ساعت

۸۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش اول:
محوطۀ دهانی و مری

بخش رایگان

بخش دوم:
دستگاه گوارش

4 ویدیو

۲

روده کوچک و بزرگ

آزمونک :9 دقیقه
۳

غدد بزاقی

آزمونک :7 دقیقه
۴

کبد و پانکراس

آزمونک :12 دقیقه
بخش سوم:
دستگاه تنفس

2 ویدیو

بخش چهارم:
دستگاه ادراری

1 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه تناسلی نر و ماده

4 ویدیو

بخش ششم:
چشم و گوش

2 ویدیو