لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

سلول (بخش دوم)

ویدیو
بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی 1 (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

4 ساعت

۱۰۹,۰۰۰

۸۴,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

۱

سلول (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۲

سلول (بخش دوم)

آزمونک :13 دقیقه
بخش دوم:
بافت‌شناسی عمومی

8 ویدیو

بخش سوم:
بافت‌شناسی اختصاصی

8 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما