لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

سلول (بخش اول)

ویدیو
بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)
علوم پزشکی
بافت‌شناسی جامع (دامپزشکی)

محیا لاله‌پور

7 ساعت

۱۶۹,۰۰۰

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

۱

سلول (بخش اول)

آزمونک :19 دقیقه
۲

سلول (بخش دوم)

آزمونک :13 دقیقه
بخش دوم:
بافت‌شناسی عمومی

8 ویدیو

بخش سوم:
بافت‌شناسی اختصاصی

8 ویدیو

بخش چهارم:
محوطۀ دهانی و مری

2 ویدیو

بخش پنجم:
دستگاه گوارش

4 ویدیو

بخش ششم:
دستگاه تنفس

2 ویدیو

بخش هفتم:
دستگاه ادراری

1 ویدیو

بخش هشتم:
دستگاه تناسلی نر و ماده

4 ویدیو

بخش نهم:
چشم و گوش

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما