لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

لوله گوارش

ویدیو

درسنامه بافت‌شناسی (پزشکی‌ودندان)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

درسنامه بافت‌شناسی (پزشکی‌ودندان)
علوم پزشکی
درسنامه بافت‌شناسی (پزشکی‌ودندان)

خشایار فرنود

خشایار فرنود

5 ساعت

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

بخش دوم:
بافت پوششی

1 ویدیو

بخش سوم:
بافت همبند

1 ویدیو

بخش چهارم:
دستگاه اسکلتی-عضلانی

3 ویدیو

بخش پنجم:
خون و لنف

2 ویدیو

بخش ششم:
دستگاه عصبی و حسی

2 ویدیو

بخش هفتم:
پوست

1 ویدیو

بخش هشتم:
دستگاه گوارش

2 ویدیو

۱

لوله گوارش

آزمونک :22 دقیقه
۲

اعضای ضمیمه گوارش

آزمونک :14 دقیقه
بخش نهم:
دستگاه تنفسی

1 ویدیو

بخش دهم:
دستگاه ادراری-تناسلی

2 ویدیو

بخش یازدهم:
دستگاه اندوکرین

1 ویدیو