لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

سلول

ویدیو
بافت‌شناسی
علوم پزشکی
بافت‌شناسی

خشایار فرنود

خشایار فرنود

5 ساعت

۱۹۹,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

محتوای دوره

بخش اول:
سلول

بخش رایگان

۱

سلول

آزمونک :17 دقیقه
بخش دوم:
بافت پوششی

1 ویدیو

بخش سوم:
بافت همبند

1 ویدیو

بخش چهارم:
دستگاه اسکلتی-عضلانی

3 ویدیو

بخش پنجم:
خون و لنف

2 ویدیو

بخش ششم:
دستگاه عصبی و حسی

2 ویدیو

بخش هفتم:
پوست

1 ویدیو

بخش هشتم:
دستگاه گوارش

2 ویدیو

بخش نهم:
دستگاه تنفسی

1 ویدیو

بخش دهم:
دستگاه ادراری-تناسلی

2 ویدیو

بخش یازدهم:
دستگاه اندوکرین

1 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما