لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

توابع جستجوگر بخش اول

ویدیو

اکسل (Excel)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

اکسل (Excel)
نرم‌افزاری
اکسل (Excel)

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

اکسل (Excel)
نرم‌افزاری
اکسل (Excel)

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

2

3

4

5

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۶ ویدیو

۳ ویدیو