فنی و مهندسی

مفاهیم اولیه در استاتیک

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
زمان مطالعه: 5 دقیقه
2 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
مفاهیم اولیه در استاتیک

 مفاهیم اولیه در استاتیک

در اینآموزش استاتیکلینوم به بررسی مفاهیم اولیه دراستاتیک می‌پردازیم.

  • ذره: جسمی که ابعاد آن قابل صرف نظر است. اگر ابعاد یک جسم روی موقعیت آن و یا تاثیر نیروها بر آن اثر نداشته‌باشد، از ابعاد جسم صرف نظر شده و با آن مانند ذره رفتار می‌شود.
  • جسم صلب: جسمی است که فاصله هر دو نقطه از آن همواره ثابت است.
  • کمیت‌های اسکالر و برداری: کمیت اسکالر فقط با اندازه تعریف می‌شوند؛ مانند انرژی یا زمان. اما برای تعریفکمیت برداری علاوه بر اندازه، باید جهت آن نیز معلوم باشد؛ مانند نیرو یا جابجایی.
  • بردارها سه دسته هستند:

1- بردار آزاد: برداری که عمل آن محدود به خط منحصر به فردی در فضا نیست.

2-بردار لغزان: برداری که خط اثر آن منحصر به فرد بوده اما نقطه اثر منحصر به فردی ندارد. نیروی وارد شده بر اجسام صلب از نوع بردار لغزان است؛ بدین معنی که باجابجایی نیرو در راستای خط اثر آن، اثر نیرو برجسم صلب تغییر نمی‌کند.

3-بردار ثابت: برداری که خط اثر و نقطه اثر منحصر به فرد دارد.

  • یکی از مسائل مهم درساستاتیک، توجه به واحدها است. دو سیستم اندازه‌گیری متداول در سوالات، سیستم بین المللیSI و سیستم آمریکایی است. در حل سوالات باید توجه داشت واحدها در کدام سیستم تعریف شده‌اند و در صورت لزوم تبدیل واحدهای لازم را انجام داد.

از جمله کمیت‌های اصلی در سیستم بین‌المللی می‌توان به طول (مترm)، جرم (کیلوگرمkg) و زمان (ثانیهs) اشاره کرد. نیرو (نیوتنN)در این سیستم یککمیت فرعی به شمار می‌رود.

سه مورد از کمیت‌های اصلی در سیستم امریکایی عبارتند از طول (فوتft)، نیرو (پوندlb) و زمان (ثانیهs). در این سیستم، جرم (اسلاگslug و پوندlbm) کمیتی فرعی است.

قانون گرانش

قانون گرانش بیان می‌کند ذرات (یا اجسام) همواره به یکدیگرنیروی گرانش وارد می‌کنند که به صورت زیر بیان می‌شود:

قانون گرانش

در این معادله داریم:

G ثابت جهانی گرانش که مقدار آن در سیستمSI برابر    است.

m1 وm2 جرم ذرات

rفاصله مراکز ذرات از یکدیگر


برای تسلط بیشتر بر این مباحث، می‌توانید دوره آموزشی استاتیکلینوم را  مشاهده کنید.

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟