علوم پزشکی

معرفی کربوهیدرات‌ ها

تاریخ انتشار: 2 سال پیش
زمان مطالعه: 7 دقیقه
3 نفر دوست داشتن!
0 نفر نظر دادن
معرفی کربوهیدرات‌ ها

ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها

در مقاله قبلی به طبقه‌بندی اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها پرداختیم و در این قسمت در رابطه با کربوهبدرات‌ها صحبت مب‌کنیم. ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها ﻳﺎ ﮔﻠﻮﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ. ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﻗﻨـﺪﻫﺎ،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﺻﻤﻎﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪة ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺮژي زاﺋﻲ دارﻧﺪ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ﺟﺰء ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﮔﻠﻲ ﻛﻮﻟﻴﻴﺪ و ﮔﻠﻲ ﻛﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫـﺮدو این‌ها ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻫﻢ دارﻧﺪ.ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻠﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها Cn(H2O)nﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن آن ﻣﺜﻞ ﻧـﺴﺒﺖ آن در ﻣﻮﻟﻜـﻮل آب اﺳـﺖ .

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها

ﮔﺮوه اول : ﻣﻨﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ، ﻳﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده ﻛﻪ ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻗﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺛﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮان آن‌ها را ﺑﻪ ﻗﻨـﺪﻫﺎي ﺳـﺎدهﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ، ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز

ﮔﺮوه دوم : اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 2 اﻟﻲ 10 ﻣﻮﻟﻜﻮل )ﻣﻨﻮﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ( ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ. مهم‌ترین اوﻟﻴﮕﻮﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه تقسیم می‌شوند:

 • اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز و ﻻﻛﺘﻮز
 • ﻏﻴﺮ اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻛﺎرز

ﮔﺮوه ﺳﻮم: ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ

 • ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ، گلیکوژن ، ﺳﻠﻮﻟﺰ
 • ﻫﺘﺮوﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮراﻧﻴﻚ، ﻛﻨﺪراﺗﭙﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻫﭙﺎرﻳﻦ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها

ﻛﺮﺑﻮﻫﻴــﺪرات‌ها، ﭘﻠــﻲ اﻟﻜﻠــﻲهایی ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ در اﺛــﺮ اﻛــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻳﻜــﻲ ازﻋﻮاﻣــﻞ اﻟﻜﻠــﻲ ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺑــﻪ ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﺪﺋﻴــﺪ یا کتونی ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻴﺴﺮول

ﮔﻠﻴﺴﺮوآﻟﺪﺋﻴﺪ ﻛﻮچک‌ترﻳﻦ ﻗﻨﺪ آﻟﺪﺋﻴﺪي در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ و داراي ﻛﺮﺑﻦ ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدن ﻛﺮﺑﻦ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻳﺰوﻣﺮي ﻻزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﺰوﻣﺮي : ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﻳﻜﺴﺎن و ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪهاﻳﺰوﻣـﺮي ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻲﺷﻮد. در ﺷﻴﻤﻲ اﻟﻲ دو ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﺮي وﺟﻮد دارد.

 1.  اﻳﺰوﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻳﻜﺴﺎن وﻟﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن‌ها در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺰوﻣﺮ زﻧﺠﻴﺮي، اﻳﺰوﻣﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ ، اﻳﺰوﻣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ
 2.  اﻳﺰوﻣﺮ ﻓﻀﺎﺋﻲ: در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﺮي وﺿﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه‌ها در ﻓﻀﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌شوند.
 • اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﻨﺪﺳﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﺮي وﺿﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻀﺎ در اﻃﺮاف ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. از اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﻨﺪﺳﻲ 2 فرم وجود دارد:
 • در حالت سیس عوامل مشترک در یک طرف پیوند دوگانه قرار گرفته‌اند.
 • در حالت ترانس عوامل مشترک در دو طرف پیوند دوگانه قرار گرفته‌اند.
 • اﻳﺰوﻣﺮ ﻧﻮري اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن‌ها داراي ﻳﻚ ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ و ﻣﺤﻠـﻮل آن می‌تواﻧـﺪ ﻧـﻮر ﭘﻼرﻳـﺰه را درﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ بچرﺧﺎﻧﺪ (ﻛﺮﺑﻦ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻛﺮﺑﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 4 ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﺑﻪ 4 ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ)

کربوهیدرات‌ها

ﻗﻨﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ

ﻗﻨﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎﺋﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ OHﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﮔﺮوه NH2ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ (ﻛـﻪ در ﻗﻨـﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ OHﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره 2 ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻳﺎﮔﺎﻻﻛﺘﻮز ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه (NH2ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﻓﺮاوان‌ترین ﻗﻨﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﮔﻠـﻮﻛﺰاﻣﻴﻦ و ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز آﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ Nاﺳﺘﻴﻠﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮوﻓﻲ و ﻛﺘﻴﻴﻦ ﺣﺸﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرتD ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺮم آلفا و بتا در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﻨﺪﻫﺎي دزوﻛﺴﻲ

ﻗﻨﺪﻫﺎي دزوﻛﺴﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن‌ها ﻳﻚ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن ﺟﺎي ﻳﻜﻲ ازﮔروه‌های ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ

- دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮز و ﻻﻛﺘﻮز.

- دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻛﺎرزکه از ﮔﻠﻮﻛﺰو ﻓﺮوﻛﺘﻮز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه. ﭼﻮن داراي ﮔﺮوه ﻫﻤﻲ اﺳﺘﺎل آزاد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻏﻴﺮ اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ، ﻧﻴﺸﻜﺮ ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد.

ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ

ﺑﻪ دو ﮔﺮوهﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎوﻫﺘﺮو ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 • ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ از ﺗﻜﺮار واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻨﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺠﺰء اینـﻮﻟﻴﻦ ﻛـﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻓﺮوﻛﺘﻮز اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

- ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ از 20 درﺻﺪ از آﻣﻴﻠﻮز و %80 از آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه که آمیلوز بدون انشعاب و آمیلوپکتین منشعب و شاخه‌دار است. ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺎدهاي ﺑﻨﺎمدﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.

- گلیکوژن : ﺷﺒﻴﻪ آﻣﻴﻠﻮﭘﻜﺘﻴﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺗﺮ. گلیکوژن در ﻋﻀﻼت و ﻛﺒﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد. آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه آن ﻓﺴﻔﻮزﻳﻼز و ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

- سلولز: ﻓﺮاوان‌ترین ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻠﻮﻟﺰ در اﻧﺴﺎن ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻣـﻲﺑﺎﺷﺪ. اما بدلیل فقدان آنزیم هیدرولیز کنندة سلولز در بدن انسان، انی ماده قالبیت هضم در دستگاه گوارش انسان را ندارد.

 • هتروپلی ساکارید: ﻫﺘﺮوﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن‌ها ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻨﺪي ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت‌ها و اﺳﺘﺎت‌ها ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ. ﻣﻬم‌ترین ﻫﺘﺮوﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻼﻳﻜﻦﻫﺎ و ﮔﻠﻲ ﻛﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

- ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻼﻳﻜﻦﻫﺎ (ﮔﻠﻴﻜﻮز آﻣﻴﻨﻮﮔﻼﻳﻜﻦﻫﺎ(: ﻣﻮاد ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﺮﻋﻜﺲ ﮔﻠﻲ ﻛﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻼﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 95 درﺻﺪ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻼﻳﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻳﻚ ﻗﻨﺪ Nاﺳﺘﻴﻠﻪ + اﺳـﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴـﻚ ﻳـﺎ اﻳﺪﻳﻮروﻧﻴﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. مهم‌ترین پروتئوگلیکن‌ها عبارتند از: هپارین، کندروئیتین سولفات، اسید هیالورونیک و کراتین سولفات.

ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺟﺰء ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان آن‌ها را در هیچ یک از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﺮد. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات‌ها ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

- اﺳﻴﺪ ﻣﻮراﻣﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻧﻮراﻣﻨﻴﻚ: اﻳﻦ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺎس اوﻟﻴﻪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮی‌ها و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻠﻮل‌های ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ اﺳﻴﺪ ﻧﻮراﻣﻨﻴﻚ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺎﻟﻴﻚ از ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﻴﺪ ﭘﻴﺮوﻳﻚ ﺑﺎ Nاﺳﺘﻴﻞ ﻣﺎﻧﻮزاﻣﻴﻦ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲآﻳـﺪ و اﺳـﻴﺪﻣﻮراﻣﻴﻚ از ﺗـﺮاﻛﻢ Nاﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰاﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻻﻳﺘﻴﻚ درﺳﺖ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺮ دﻳﻮارة ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮی‌هاﺳـﺖ اﺳـﻴﺪ ﺳـﻴﺎﻟﻴﻚ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﮔﺮوه‌هاي ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮزﻳﺪ و ﮔﻠﻲ ﻛﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارند. ﮔﺮوه ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ آن ﺳﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺎر ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ روي ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺒﻮلهای ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻠﻮل‌های ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد. وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا داراي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻨﺎمﻧﻮرآﻣﻴﻨﻴﺪاز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻔﻮﻧـﺖ اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺎﻟﻴﻚ را از ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آن ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ.


برای تسلط بیشتر بر این مباحث، می‌توانیددورۀ آموزشی بیوشیمیلینوم را  مشاهده کنید.

0 نفر نظر دادن

نظرهای شما

نظر شما دربارۀ این مقاله چیه؟