لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

کار با ابزار blend

ویدیو

ایلاستریتور (Illustrator)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

ایلاستریتور (Illustrator)
نرم‌افزاری
ایلاستریتور (Illustrator)

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

ایلاستریتور (Illustrator)
نرم‌افزاری
ایلاستریتور (Illustrator)

2 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۳ ویدیو

۶ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو