لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

ریحانه باقری

مدرس نرم‌افزارهای گرافیکی

142 یادگیرنده

18 میکروآموزش

امتیاز 4.0 از 4 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

کسب مقام اول تصویر سازی در یادبود مسابقات فرهنگی

مدرس نرم‌افزارهای گرافیکی

ﻃﺮاح و ﻋﮑﺎس ﭘﻨﺞ دورۀ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری محاسبات ذهنی

برگزارکنندۀ ورکشاپ‌های گرافیکی

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس