لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ریحانه باقری

مدرس نرم‌افزارهای گرافیکی

138 یادگیرنده

18 میکروآموزش

امتیاز 4.3 از 3 بازخورد

استاد

فعالیت‌ها و تجربیات آکادمیک

کسب مقام اول تصویر سازی در یادبود مسابقات فرهنگی

مدرس نرم‌افزارهای گرافیکی

ﻃﺮاح و ﻋﮑﺎس ﭘﻨﺞ دورۀ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری محاسبات ذهنی

برگزارکنندۀ ورکشاپ‌های گرافیکی

بازخورد یادگیرندگان مدرس

دوره های مدرس