لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

گرماسنجی

ویدیو

شیمی عمومی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

شیمی عمومی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی عمومی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

8 ساعت

۵۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

شیمی عمومی
فنی‌و‌مهندسی
شیمی عمومی

نرگس محمدی

نرگس محمدی

8 ساعت

۵۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۳ ویدیو

۲ ویدیو

۲ ویدیو