لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

تمرینات Sketch (بخش اول)

ویدیو

سالیدورکس (Solidworks)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

سالیدورکس (Solidworks)
نرم‌افزاری
سالیدورکس (Solidworks)

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

سالیدورکس (Solidworks)
نرم‌افزاری
سالیدورکس (Solidworks)

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

آزمونک:

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۷ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو