لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

ایجاد حجم با روش Extrude و Resolve

ویدیو

سالیدورکس (Solidworks)

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

سالیدورکس (Solidworks)
نرم‌افزاری
سالیدورکس (Solidworks)

دیوید ظریف‌پور

دیوید ظریف‌پور

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

سالیدورکس (Solidworks)
نرم‌افزاری
سالیدورکس (Solidworks)

دیوید ظریف‌پور

دیوید ظریف‌پور

3 ساعت

۴۸,۹۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

4

محتوای دوره

بخش رایگان

۲ ویدیو

۷ ویدیو

۳ ویدیو

۴ ویدیو