لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

مفاهیم اولیه

ویدیو
مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌ومهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

کیانوش عباسی

کیانوش عباسی

6 ساعت

۴۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

آزمونک:

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در برنامه‌نویسی

بخش رایگان

۱

مفاهیم اولیه

آزمونک :22 دقیقه
بخش دوم:
شرط (if)

2 ویدیو

بخش سوم:
حلقه (while)

2 ویدیو

بخش چهارم:
حلقه (for)

3 ویدیو

بخش پنجم:
توابع

2 ویدیو

بخش ششم:
آرایه‌ها

3 ویدیو

بخش هفتم:
اشاره‌گرها و آرایه‌ها

4 ویدیو

بخش هشتم:
رشته

2 ویدیو

بخش نهم:
ساختار

2 ویدیو

بخش دهم:
کار با فایل

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما