لینوم
۰
لینوم
لــــینوم
۰

حلقه(For) بخش اول

ویدیو

مبانی برنامه‌نویسی سی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌ومهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

کیانوش عباسی

کیانوش عباسی

6 ساعت

۹۹,۰۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در برنامه‌نویسی

بخش رایگان

۱

مفاهیم اولیه

آزمونک :22 دقیقه
بخش دوم:
شرط (if)

2 ویدیو

۱

شرط (If)بخش اول

آزمونک :23 دقیقه
۲

شرط (If)بخش دوم

آزمونک :18 دقیقه
بخش سوم:
حلقه (while)

2 ویدیو

۱

حلقه (While)بخش اول

آزمونک :16 دقیقه
۲

حلقه (While) بخش دوم

آزمونک :9 دقیقه
بخش چهارم:
حلقه (for)

3 ویدیو

۱

حلقه(For) بخش اول

آزمونک :21 دقیقه
۲

حلقه(For) بخش دوم

آزمونک :15 دقیقه
۳

حلقه(For) بخش سوم

آزمونک :13 دقیقه
بخش پنجم:
توابع

2 ویدیو

۱

تابع

آزمونک :13 دقیقه
۲

توابع بازگشتی

آزمونک :24 دقیقه
بخش ششم:
آرایه‌ها

3 ویدیو

۱

آرایه ها

11 دقیقه
۲

مرتب سازی آرایه ها

آزمونک :6 دقیقه
۳

آرایه های چند بعدی

آزمونک :16 دقیقه
بخش هفتم:
اشاره‌گرها و آرایه‌ها

4 ویدیو

بخش هشتم:
رشته

2 ویدیو

۱

رشته (بخش اول)

آزمونک :16 دقیقه
۲

رشته (بخش دوم)

آزمونک :19 دقیقه
بخش نهم:
ساختار

2 ویدیو

۱

ساختار (بخش اول)

آزمونک :20 دقیقه
۲

ساختار (بخش دوم)

آزمونک :19 دقیقه
بخش دهم:
کار با فایل

2 ویدیو