لینوم
۰

می‌دونستی...

لینوم

لــــینوم

دوره‌های آموزشی
۰

می‌دونستی...

حلقه(For) بخش اول

ویدیو

مبانی برنامه‌نویسی سی

اگر دانشجوی این دوره هستید، وارد

خود شوید، در غیر این صورت آن را خریداری نمایید .

مبانی برنامه‌نویسی سی
فنی‌ومهندسی
مبانی برنامه‌نویسی سی

کیانوش عباسی

کیانوش عباسی

6 ساعت

۴۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیشرفتت توی این بخش

1

2

3

محتوای دوره

بخش اول:
مفاهیم اولیه در برنامه‌نویسی

بخش رایگان

بخش دوم:
شرط (if)

2 ویدیو

بخش سوم:
حلقه (while)

2 ویدیو

بخش چهارم:
حلقه (for)

3 ویدیو

۱

حلقه(For) بخش اول

آزمونک :21 دقیقه
۲

حلقه(For) بخش دوم

آزمونک :15 دقیقه
۳

حلقه(For) بخش سوم

آزمونک :13 دقیقه
بخش پنجم:
توابع

2 ویدیو

بخش ششم:
آرایه‌ها

3 ویدیو

بخش هفتم:
اشاره‌گرها و آرایه‌ها

4 ویدیو

بخش هشتم:
رشته

2 ویدیو

بخش نهم:
ساختار

2 ویدیو

بخش دهم:
کار با فایل

2 ویدیو

دوره های پیشنهادی

آیکون هوش مصنوعی

اختصاصی برای شما